O nás

Základným cieľom združenia je podpora všetkých aktivít zameraných na zviditeľnenie a rozvoj moderných pokrokových liečebných postupov a technológií v odbore regeneračná medicína a liečba s podporov buniek pričom, v záujme dosiahnutia tohto cieľa budú predmetom činnosti združenia predovšetkým tieto nasledovné činnosti-podpora aktivít v oblasti výskumu regenerácie tkanív a orgánov, v oblasti výskumu bunkovej terapie a výskumu kmeňovej bunky,  podpora aktivít zameraných na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v odbore regenerácia tkanív a buniek a bunková terapia, vrátane s tým súvisiaceho zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu a výskumu, osvetová činnosť združenia v záujme zviditeľnenia a rozvoja moderných pokrokových liečebných postupov a technológií v odbore regeneračná medicína.

Ďalším cieľom združenia je aj podpora aktivít zameraných na možnosti ochrany a zveľaďovanie životného prostredia, vytváranie a formovanie pozitívneho vzťahu ľudí k prírode, životnému prostrediu a trvalo udržateľného rozvoja, v záujme dosiahnutia tohto cieľa budú predmetom činnosti združenia predovšetkým nasledovné činnosti : tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, podpora aktivít a programov usilujúcich o ochranu prírody a zdravé životné prostredie,
poskytovanie služieb prispievajúcich k zlepšenie životného prostredia, zdravia občanov a zdravého životného štýlu, osvetová činnosť združenia v záujme zvýšenia enviromentálnej výchovy obyvateľstva,
enviromentálne vzdelávanie a výchova, organizácia a podpora výchovnovzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia a jeho ochrany

OZ má OPRÁVNENIE K PRIJATIU PRÍSLUŠNÉHO PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMU ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE 2023, uvedené je zapísané v NOTÁRSKOM CENTRÁLNOM REGISTRI URČENÝCH PRÁVNICKÝCH osôb, vedených pod spisovou značkou NCRIs 28387/2023 zo dňa 03.10.2023