Predmet činnosti

Cieľom združenia je aj podpora aktivít zameraných na možnosti ochrany a zveľaďovanie životného prostredia, vytváranie a formovanie pozitívneho vzťahu ľudí k prírode, životnému prostrediu a trvalo udržateľného rozvoja, v záujme dosiahnutia tohto cieľa budú predmetom činnosti združenia predovšetkým nasledovné činnosti :

  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
  • podpora aktivít a programov usilujúcich o ochranu prírody a zdravé životné prostredie
  • poskytovanie služieb prispievajúcich k zlepšenie životného prostredia, zdravia občanov a zdravého životného štýlu
  • osvetová činnosť združenia v záujme zvýšenia enviromentálnej výchovy obyvateľstva
  • enviromentálne vzdelávanie a výchova
  • organizácia a podpora výchovnovzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia a jeho ochrany