Mgr. Daniel Schmidtmayer

Mgr. Daniel Schmidtmayer

adresa: Partizánska cesta 1588/58, 974 01 Banská Bystrica
mobil: 0911 111 811
e-mail:  danoschmidtmayer@hotmail.com
dátum narodenia: 04.10.1978
rodinný stav: ženatý

VZDELANIE
1997 - 2004 Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Environmentálna ekológia

1993 – 1997 Osemročné športové gymnázium v Banskej Bystrici (OŠG), ukončené maturitnou skúškou

DOPLNKOVÉ VZDELANIE
2007  Odborná spôsobilosť na spracovanie starých vozidiel
2007  Odborná spôsobilosť ODP a elektrozariadení
2001  Jazykový pobyt v USA

ODBORNÉ SKÚSENOSTI
1995 – 2001 Profesionálny športovec

1997 – 2000  Odborná pedagogická prax v oblasti ekológie a environmentálnej výchovy
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

2000 – 2002 Centrum komunitného organizovania – práca s verejnosťou, odborná prax v oblasti tvorby krajiny a ochrany životného prostredia, príprava podkladov pre hájenie práv obyvateľstva a koordinácia občianskych združení

2001 – 2003 Študijno-pracovný pobyt v USA

2004 – 2005 Obchodný a organizačný manažér Praha a str. Čechy – Marius Pedersen – Group a.s. ČR – odp. hosp. obch. zastúpenie pre Prahu a str. Čechy

 • vyhľadávanie odberateľov a dodávateľov pre zaistenie zakázok
 • príprava a zhotovovanie obchodných ponúk a uzatváranie obchodných zmlúv
 • získavanie informácií a prieskum trhu
 • implementácia požiadaviek riaditeľstva MPG na prevádzkach
 • príprava a realizovanie projektov pre významných zákazníkov

2005 – 2010 Riaditeľ oddelenia životného prostredia a projektových činností KOVOD RECYCLING, s.r.o. SR , SCRAPMET, s.r.o. a KOVOD, a.s.

 • riadenie odborného tímu pracovníkov a zastupovanie štatutárov
 • riadenie, správa, organizácia, pravidelná kontrola, inštruktáž a školenie prevádzkovej štruktúry spoločnosti
 • odborná spôsobilosť a zodpovednosť za legislatívny súlad nakladania s odpadmi prevádzkovej štruktúry
 • komplexná správa agendy životného prostredia
 •   povoľovacia a investičná činnosť, EIA
 • rozšírenie nových činností prevádzkovej štruktúry (investičná a povoľovacia činnosť spustenie prevádzky)
 • komerčný aktívny environmentálny servis
 •   zmluvné zabezpečenie toku odpadov a limitov zhodnotenia odpadov
 • príprava podkladov a odborné korekcie pre legislatívne zefektívnenie prevádzok nakladania s odpadmi

2010-2012 Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia

 • riadenie činnosti SAŽP
 • výkon štatutárneho orgánu SAŽP
 • rozhodovanie o predkladaní zásadných materiálov MŽP SR
 • zodpovednosť za vypracovanie a realizáciu Plánu hlavných úloh
 • zabezpečovanie realizácie úloh z MŽP SR v podmienkach SAŽP
 • tvorba novej štruktúry a zefektívňovanie pracovných odborných procesov
 • zastupovanie SR na medzinárodnom odbornom a riadiacom fóre

od 6/2012 Pracovník v odbornej poradenskej a konzultačnej spoločnosti pre agendu ŽP

 • odpadové hospodárstvo  , posudková činnosť a činnosť prevádzkových odborne spôsobilých osôb v odpadovom hospodárstve  , zabezpečovanie školení , správnosti prevádzok činnosť OH pre všetky činnosti nakladania s odpadmi
 • posudzovanie vplyvov na ŽP a posudková činnosť na základe odbornej spôsobilosti
 • ochrana a tvorba ŽP v oblasti ochrany vôd a ochrany ovzdušia
 • integrované povoľovanie a kontrola znečisťovania prevádzková odborná spôsobilosť


JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Anglický jazyk aktívne – slovom aj písmom denne v súkromnom aj pracovnom živote

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI
pokročilé – MS Office, Lotus Notes

VODIČSKÝ PREUKAZ
skupiny A, B - najazdených v SR a zahraničí viac ako 550 000 km

SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI
analytické, vodcovské, organizačné, motivačno-kontrolné, vysoká stresová odolnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, samostatnosť, dôslednosť, časová a osobnostná flexibilita, medzinárodná skúsenosť, otvorenosť novým veciam, mobilita, tímový hráč

INÉ ZNALOSTI
Pedagogická odborná spôsobilosť
Odborná spôsobilosť pre nakladanie s odpadom (autorizované spracovanie odpadov, špecialista pre recykláciu)
Certifikát z workshopu Výchova k zdravému životnému štýlu, Open society
Medzinárodná futbalová licencia (SSFZ – C/III. – SK/EU, OSA – CDEF – USA)

Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie v životopise sú pravdivé.
Banská Bystrica, 9. mája 2011